Član 1: Predmet i primena

Opštim uslovima utvrđuju se uslovi za pružanje usluga Slick Tech - Slick Tech PR Željka Marković Petrovaradin fizičkim licima, pravnim licima i preduzetnicima (u daljem tekstu: klijent). 

Ovim uslovima uređuju se i uslovi za razvoj i održavanje četbotova i drugih rešenja za automatizacije (u daljem tekstu: rešenje), kao i uslovi za pružanje usluga licima koja vrše interakcije sa tim rešenjima (u daljem tekstu: korisnik).

Opšti uslovi su obavezujući za klijente i korisnike usluga Slick Tech – Slick Tech PR Željka Marković, Petrovaradin (u daljem tekstu: Slick Tech).

Odstupanja od Opštih uslova moraju biti predviđena ugovorima između Slick Tech – Slick Tech PR Željka Marković, Petrovaradin i korisnika/klijenta zaklјučenim u pisanoj formi.

 

Član 2: Usluge

Usluge Slick Tech-a podrazumevaju razvoj i održavanje četbotova i drugih rešenja za automatizacije, po nalogu klijenta, te pružanje konsultantskih usluga klijentima.

Slick Tech se obavezuje da u pružanju svojih usluga i ispunjavanju ugovornih obaveza postupa u skladu sa važećim pozitivnim propisima, pravilima nauke i struke.

Slick Tech je dužan izvršiti klijentov nalog prema primljenim uputstvima, sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno dobrog domaćina, ostajući u njegovim granicama i u svemu paziti na interese klijenta i njima se rukovoditi.

Slick Tech može odstupiti od klijentovih uputstva samo uz saglasnost klijenta, a u slučaju da iz bilo kog razloga nije moguće tražiti saglasnost klijenta, on može odstupiti od uputstva samo ako je, po proceni svih okolnosti, mogao osnovano smatrati da to zahtevaju interesi klijenta.

Slick Tech je dužan da, u bilo kom trenutku, na zahtev klijenta, podnese izveštaj o stanju preuzetih poslova.

Za svoje usluge Slick Tech naplaćuje naknadu koja se ugovara posebno za svaki dogovoreni posao sa klijentom. 

Rokovi za isplatu ugovorene naknade strogi su, predstavljaju bitan element svakog pojedinačnog ugovora i Slick Tech zadržava pravo da po isteku roka, prinudnim putem naplati naknadu za svoj rad, kao i pretrpljenu štetu.

 

Član 3: Odgovornosti klijenta

Slick Tech radi po nalogu klijenta i neće ni jedno rešenje pustiti u rad bez prethodne saglasnosti klijenta, kao nalogodavca.

Slick Tech se obavezuje da pruži usluge savetovanja u pogledu konačnog rešenja, ali odluku o konačnom rešenju donosi isključivo klijent i on isključivo odgovara za eventualne štetu koju mu to rešenje prouzrokuje.

 

Član 4. Isključenje odgovornosti

Slick Tech kao nalogoprimac svoje poslove obavlja po uputstvu klijenta i za njegov račun, s toga ne odgovara za način na koji klijent upotrebljava konačno razvijeno rešenje.

Slick Tech posebno nije odgovoran:

  • Ako klijent, posredstvom razvijenog rešenja, krajnjem korisniku, nudi, prodaje ili poklanja protivzakonite usluge ili nelegalnu robu, a posebno ukoliko je korisnik maloletno lice;
  • Ako klijent, posredstvom razvijenog rešenja, krajnjem korisniku preda usluge ili robu koji, po kvalitetu, ne odgovaraju uzorku ili modelu, odnosno nemaju ona svojstva i odlike koji su isticani prilikom reklamiranja te robe i usluga;
  • Ako klijent, posredstvom razvijenog rešenja, lažno prikazuje činjenice prilikom reklamiranja robe ili usluga;
  • Ako krajnjem korisniku ne bude isporučena roba ili usluge koje je naručio posredstvom razvijenog rešenja.

Slick Tech zadržava pravo da, ukoliko primeti da se rešenje koje je razvio upotrebljava za obavljanje bilo kakvih protivzakonitih aktivnosti, momentalno raskine ugovor sa klijentom, naplati uslugu koju mu je do tog trenutka pružio, naplati štetu koju je pretrpeo, u vidu izmakle koristi i stvarne štete, kao i da o svemu obavesti nadležne organe.

 

Član 5: Zaštita privatnosti

Slick Tech kao nalogoprimac svoje poslove obavlja po uputstvu klijenta i za njegov račun, s toga Slick Tech ne prikuplja podatke o ličnosti korisnika i ne odgovara ukoliko klijent, prilikom prikupljanja podataka o ličnosti, nije postupio u skladu sa pozitivnim propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti u matičnoj državi klijenta i krajnjeg korisnika.

Slick Tech nije odgovoran:

  • Za prikupljanje i čuvanje podataka o ličnosti, neovlašćeni pristup podacima o ličnosti, te svrhu zbog kojih se prikupljaju podaci o ličnosti, putem konačnog razvijenog rešenja;
  • Za to na koji način klijent prikuplja podatke o ličnosti krajnjih korisnika razvijenog rešenja;
  • Za to na koji način klijent čuva prikupljene podatke, koliko dugo ih čuva i u koju svrhu koristi prikupljene podatke;
  • U slučaju da prikupljeni podaci budu, namerno ili slučajno, dati na uvid ili preneti trećem licu, od strane klijenta ili bilo koga drugog lica;
  • U slučaju prikupljanja podataka maloletnih korisnika krajnjeg rešenja; 
  • Za zlouputrebu podataka sa platnih kartica, digitalnih novčanika, naloga sa bilo kojih aplikacija za elektronsko plaćanje, a koji podaci su prikupljeni posredstvom konačnog rešenja.

 

Član 6: Rešavanje sporova

Slick Tech će nastojati da sve sporove do kojih, eventualno, dođe reši mirnim putem postizanjem sporazuma sa klijentom, na obostrano zadovoljstvo.

U slučaju da nije moguće spor rešiti na način iz prethodnog stava ovog člana ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Republici Srbiji.

Član 7: Završne odredbe

Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja.

Svi budući klijenti će, pre pružanja usluga od strane Slick Tech-a, biti obavešteni elektronskim putem o Opštim uslovima poslovanja Slick Tech-a, a započinjanje saradnje sa tim klijentima smatra se njihovim prihvatanjem Opštih uslova.

Svi budući klijenti će, pre pružanja usluga od strane Slick Tech-a, biti obavešteni elektronskim putem o Opštim uslovima poslovanja Slick Tech-a, a početak saradnje sa tim klijentima smatra se njihovim prihvatanjem Opštih uslova.

 

U Novom Sadu, 03/06/2021

Željka Marković, PR

This document was translated by Court translator MIloš Satarić

License number: 101-74-00102/2007-01

Court Translator for English Language

Miloš Satarić, Novi Sad

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *